فار س

فار س

ما می توانیم شما را در مسائل قانونی اعم از موضوعات جنائی، جدائی های خانوادگی، خشونت خانوادگی، حمایت از کودک، مهاجرت،
تأمین اجتماعی، بهداشت روانی، وام و خلافهای رانندگی کمک نمائیم.

خدمات حقوقی مجانی ما عبارتند از:

  • • ارائۀ اطلاعات تلفنی
  • • منابع، سمینار ها، و جلسات آموزشی
  • • راهنمائی و مشاورۀ حقوقی با تعیین وقت قبلی.

اگر از وکیل حقوقدان کمک مستمر می خواهید، می توانید تقاضای اعطای کمک حقوقی نمائید. موفقیت در اخذ این کمک بسته به شرایط خاص شما خواهد بود.

تماس با ما

به ما زنگ زده و ببینید چطور می توانیم به شما کمک کنیم. وقتی تلفن می کنید ، مترجم درخواست کنید و به ما بگوئید به چه زبانی سخن می گوئید.

ساعات کار بین 8 صبح تا 6 بعد از ظهر روزهای دوشنبه تا جمعه
تلفن:

9269 0123 (03)
1300 792 387

اگر در دفتر کمک حقوقی / قانونی ویکتوریا Victoria Legal Aid وقت ملاقات دارید، از ما بخواهید برایتان مترجم بگیریم. این خدمت مجانی است.

Was this helpful?