Thuoeñjäñ

Thuoeñjäñ

Wuɔk lëu buk kuɔny në awɛ̈ɛ̈c thɛ̈ɛ̈ny röth löŋ cït mande Puɔ̈k de baai, tɔŋ baai, muŋ de mïith, Ka ke maigeracon

(Bii de kɔc Australia), Pïir de thentaliŋ, Jiɛ̈m në pial de kɔc nhïïm, Käny ku jɔlya awɛ̈ɛ̈c yeke yöök në gɛ̈ɛ̈r de riäi.

Akut dɛn de löŋ eya abac kuka nɔnic:

  • lëk yenë kɔc yuɔ̈p në telpun
  • thunkul de piöc në kam cekic kuka juïc kɔ̈k yeke loi
  • ba lɔ të wuɔk thin eya na thiëc.

Na kɔɔr kucny në yemanë tënɔŋ raan de lööŋ (loya/Lawyer) ke yïn lëu ba athöör de kony cuat benë yin yiɛ̈n wëu bïn ke lukdu kuany cök. Dhil nyic bë yin miɔc ye wëu kɛ̈ ee wuɔ̈c në kam de raan ke raanë kunë të tɔ pïir de raan thin.

Yuɔ̈pë wuɔk

Yuɔ̈pë wuɔk ku thiëc të lëu bïi wɔ̈ yin kuɔ̈ny thin. Na yuɔ̈pë, ke yin thiëc raan lëu bë yin waar thok ku lɛ̈kë wuɔ̈k thoŋ yin jam.

Luɔi da e gɔl në Köl de tɔk (yom tënen) agut ci köl de dhïc (yom jima) në thaa:
8 am(miäkduur) – 6 pm(thëëi)
Telepun: 1300 792 387

Na ci yin yiɛ̈n thaa bïn bɛ̈n në maktop de Victoria Legal Aidyic, thiei wuɔk buk yin kɔ̈ɔ̈r raan bë yin waar thok. Kekakɛ̈ aye ya abac.

Was this helpful?