دری

دری

ما می توانيم شما را در مسائل قانونی اعم از موضوعات جنائی، جدائی های فاميلی، خشونت فاميلی، نفقۀ حمايه از طفل، مهاجرت،

تأمين اجتماعی، صحت روانی، قرض و خلافهای ترافيکی کمک نمائيم.

خدمات حقوقی رايگان ما عبارتند از:

  • ارائۀ معلومات تيلفونی
  • منابع، سمينار ها، و جلسات آموزشی
  • راهنمائی و مشورۀ حقوقی با تعيين وقت قبلی.

اگر از وکيل حقوقدان کمک مستمر می خواهيد، می توانيد تقاضای اعطای کمک حقوقی نمائيد. کاميابی در اخذ اين کمک بسته به شرايط خاص

شما خواهد بود.

تماس با ما

به ما زنگ زده و پيرامون اينکه ما چطور به شما کمک کردن می توانيم کسب معلومات نمائيد. وقتی تيلفون می زنيد، تقاضای ترجمان کنيد و

برای ما بگوئيد به چه لسانی سخن می گوئيد.

ساعات کار بين 8 صبح تا 6 بعد از ظهر روزهای دوشنبه تا جمعه
تيلفون: 387 792 1300  

وقت ملاقات داريد، از ما تقاضا کنيد برايتان ترجمان آماده سازيم. اين خدمت رايگان است. Victoria Legal Aid اگر در دفتر کمک حقوقی ويکتوريا

Was this helpful?